Algemene voorwaarden

Artikel 1. Algemeen

1.1 Op alle aanbiedingen van Bedrijfswagen Bekleden.nl zijn de navolgende leverings- en
betalingsvoorwaarden van toepassing. Op verzoek zendt van der Wal Bedrijfswagen Bekleden u een schriftelijk
exemplaar.

1.2 Naast deze algemene voorwaarden kan Bedrijfswagen Bekleden.nl aanvullende voorwaarden
hanteren die specifiek van toepassing zijn op de soort transactie. De aanvullende voorwaarden maken deel uit
van deze algemene voorwaarden.

1.3 De hierin vermelde voorwaarden prevaleren ten allen tijden boven die van de koper ongeacht of de
voorwaarden van de koper in strijd zijn of afwijken van de voorwaarden van Bedrijfswagen Bekleden.nl

Artikel 2. Tot standkoming van de overeenkomst

2.1 De koopovereenkomst komt tot stand door ontvangst van de orderbevestiging van Bedrijfswagen
Bekleden.nl via e-mail, internet of anderszins.

2.2Bedrijfswagen Bekleden.nl heeft het recht om zonder opgave van redenen bestellingen of
opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt na
vooruitbetaling, in welk geval de koper dienovereenkomstig wordt ingelicht.

 

Artikel 3. Aanbiedingen

3.1 Alle op de website van Bedrijfswagen Bekleden.nl vermelde aanbiedingen gelden zolang deze op
de site staan.

3.2 Alle op de website van Bedrijfswagen Bekleden.nl vermelde aanbiedingen gelden zolang de
goederen nog te leveren zijn.

3.3 Bedrijfswagen Bekleden.nl behoudt zich het recht voor prijswijzigingen door te voeren in de
aanbiedingen.

 

Artikel 4. Prijzen

4.1 Voor de producten worden de prijzen gehanteerd zoals vermeld in de website van Bedrijfswagen Bekleden.nl onder voorbehoud van type of drukfouten.
Bedrijfswagen Bekleden.nl heeft het recht, voor levering de koper te informeren als dit het geval is.

4.2 De producten van Bedrijfswagen Bekleden.nl worden geleverd tegen de prijzen die gelden op de
datum van bestelling.

 

Artikel 5. Afbeeldingen

5.1 Alle afbeeldingen, tekeningen, gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, enz. opgenomen in
prijscouranten en folders, gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding tot schadevergoeding en/of
ontbinding zijn.

5.2 Alle door of in opdracht van Bedrijfswagen Bekleden.nl gemaakte ontwerpen, afbeeldingen, enz. als
bedoeld in lid 1 blijven eigendom van Bedrijfswagen Bekleden.nl en mogen zonder uitdrukkelijke
schriftelijke toestemming niet worden gekopieerd of op andere wijze vermenigvuldigd, noch aan derden worden
getoond of op enigerlei wijze worden gebruikt.

5.3 De afnemer is gehouden deze gegevens op eerste verzoek aan van Bedrijfswagen Bekleden.nl te
retourneren op straffe van een boete ten behoeve van Bedrijfswagen Bekleden.nl van € 500,00 per
dag, voor iedere dag dat de aannemer hiermee in gebreke is.

 

Artikel 6. Verzending

6.1 De producten reizen voor risico van Bedrijfswagen Bekleden.nl
De koper draagt het risico van de producten van het ogenblik af waarop de producten aan het opgegeven adres ter ontvangst worden aangeboden.

6.2 De koper is gehouden bij aflevering de producten in ontvangst te nemen. Bij gebreke daarvan worden de
producten opgeslagen.

6.3 Als de koper bij aflevering de producten weigert in ontvangst te nemen, worden ze terug gestuurd naar Bedrijfswagen Bekleden.nl

6.4 In geval de koper bestelde producten weigert af te nemen, of ze binnen 2 weken niet heeft afgehaald op de
op te geven opslagplaats, heeft Bedrijfswagen Bekleden.nl het recht u een factuur te sturen van de
door Bedrijfswagen Bekleden.nl gemaakte kosten.
Hieronder vallen onder andere de transportkosten, administratiekosten alsmede waardevermindering.
Deze kosten bedragen 15% van de hoofdsom met een minimum van 25,-

 

Artikel 7. Betaling

7.1 Hoofdregel is dat de betaling plaatsvindt bij aflevering (afhalen), tenzij uitdrukkelijk anders werd
overeengekomen.
Andere mogelijkheden zijn verzending met vooruitbetaling per bank, of verzending onder rembours.

7.2 Voor het geval dat Bedrijfswagen Bekleden.nl een factuur zendt, dient betaling te geschieden
binnen veertien dagen na factuurdatum tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

7.3 Indien de koper het totale factuurbedrag niet op de vervaldag heeft voldaan, is er zonder voorafgaande
ingebrekestelling rente aan Bedrijfswagen Bekleden.nl verschuldigd van 10% over het openstaande
bedrag per maand, waarbij een ingegane maand voor een hele wordt gerekend.

7.4 Bedrijfswagen Bekleden.nl is gerechtigd bij het uitblijven van de betaling de zaak ter incasso uit
handen te geven.
Zodra Bedrijfswagen Bekleden.nl hiertoe is overgegaan is hij gerechtigd bij de koper alle
buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen.
De buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% van de hoofdsom met een minimum van 250,-.

7.5 De in behandeling genomen reclames en/of garantieaanspraken geven geen recht tot betalingsuitstel of
gedeeltelijke betaling.

 

Artikel 8. Levering

8.1 Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering af magazijn van Bedrijfswagen Bekleden.nl

8.2 De koper is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop hem deze ter beschikking staan
of aan hem ter hand worden gesteld.

8.3 Indien Bedrijfswagen Bekleden.nl gegevens behoeft van de koper in het kader van uitvoering van
de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat de koper deze aan Bedrijfswagen Bekleden.nl ter
beschikking heeft gesteld.

8.4 Indien van Bedrijfswagen Bekleden.nl een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief.
Overschrijding van een leveringstermijn geeft de koper nimmer het recht op enigerlei schadevergoeding,
ontbinding van de overeenkomst of enige andere actie jegens van Bedrijfswagen Bekleden.nl

 

Artikel 9. Annulering

9.1 In het geval de koper bestelde producten wilt annuleren, heeft Bedrijfswagen Bekleden.nl het recht
u een factuur te sturen van de door Bedrijfswagen Bekleden.nl gemaakte kosten.
Hieronder vallen onder andere de transportkosten en administratiekosten.
Deze kosten bedragen 15% van de hoofdsom met een minimum van 25,-

 

Artikel 10. Garantie

10.1 Bedrijfswagen Bekleden.nl staat in voor de kwaliteit van de door haar naar beste weten en kunnen
verleende diensten en voor de deugdelijkheid en de goede kwaliteit van de door haar geleverde producten, met
dien verstande dat de garantie niet verder gaat dan in de hierna volgende bepalingen vermeld.

10.2 Op geleverde producten wordt twaalf maanden garantie verleend tenzij de fabrikant andere
garantietermijnen hanteert.

10.3 De koper dient de voor vervanging of reparatie in aanmerking komende producten te voorzien van een
duidelijke klachtomschrijving, en dient ze op eigen kosten in de originele verpakking te retourneren naar van der
Wal Bedrijfswagen Bekleden. Indien na controle blijkt dat er inderdaad sprake is van defecten, zal Bedrijfswagen Bekleden.nl deze gebreken op haar kosten verhelpen. Hierna zal Bedrijfswagen Bekleden.nl de verzendkosten naar de koper voor haar rekening nemen.

10.4 Mochten de defecten veroorzaakt zijn door de koper dan zijn alle reparatie en verzendkosten voor diens
rekening.
10.5 De koper kan geen beroep doen op de garantiebepalingen:

I0.6: Indien de koper de producten heeft verwaarloosd. II: indien de koper wijzigingen aan de producten heeft
aangebracht. III: bij onoordeelkundig of onzorgvuldig gebruik, verkeerde aansluiting, verkeerde netspanning,
blikseminslag, beschadiging door inwerken van vocht of door andere van buiten komende oorzaken, producten of
onheilen. IV: indien het onderdeel niet op de gebruikelijke dan wel in de gebruiksaanwijzing omschreven wijze is
onderhouden. V: indien het onderdeel wordt gebruikt met onderschikte of verkeerde accessoires. VI: indien de
koper de producten op andere wijze onachtzaam heeft behandeld.

 

Artikel 11. Onderzoek, reclames

11.1 De koper is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen zo kort
mogelijke termijn te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort de koper te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van
het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die daaraan in
het normale (handels-) verkeer gelden.

11.2 Eventuele zichtbare tekorten behoren binnen drie dagen na levering schriftelijk aan Bedrijfswagen Bekleden.nl
te worden gemeld dit met gelijktijdige overhandiging van het garantiebewijs en de gebrekkige zaak, tenzij dit
onmogelijk dan wel onredelijk bezwarend is.

11.3 Een niet zichtbaar gebrek dient de koper binnen acht dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen de
garantietermijn te melden aan Bedrijfswagen Bekleden.nl met inachtneming van het in het vorig lid van
dit artikel bepaalde. Na verloop van de garantietermijn is Bedrijfswagen Bekleden.nl gerechtigd alle
kosten voor reparatie of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijd -kosten in rekening te brengen.

11.4 Indien ingevolge het vorig lid tijdig wordt gereclameerd, blijft de koper verplicht tot afname en betaling van de
gekochte zaken. Wenst de koper gebrekkige zaken te retourneren, dan geschiedt zulks met voorafgaande
schriftelijke toestemming van de van der Wal Bedrijfswagen Bekleden en op de wijze zoals door Bedrijfswagen Bekleden.nl aangegeven.

 

Artikel 12. Eigendomsvoorbehoud

12.1 Het eigendom van geleverde producten door Bedrijfswagen Bekleden.nl wordt uitdrukkelijk
voorbehouden totdat de volledige koopsom is voldaan.

 

Artikel 13. Handelsmerk

13.1 De fabrieks – of handelsmerken dan wel de type- of identificatienummers of tekens, die op de Bedrijfswagen Bekleden.nl afgeleverde producten zijn aangebracht, mogen niet verwijderd, beschadigd of gewijzigd worden.

 

Artikel 14. Aansprakelijkheids -beperking

14.1 Bedrijfswagen Bekleden.nl aanvaardt geen enkele verantwoording van schade aan andere apparatuur van
koper of van derden welke veroorzaakt wordt door een defect aan een geleverd product.

14.2 Bedrijfswagen Bekleden.nl is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade aan producten die is
ontstaan door verkeerde behandeling, ondeskundigheid, verkeerde montage, verkeerd gebruik of gebruik buiten
de specificaties.

 

Artikel 15. Overmacht

15.1 Bedrijfswagen Bekleden.nl door overmacht niet aan haar verplichtingen jegens koper kan
voldoen, wordt de nakoming van die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmacht toestand.

15.2 Indien de overmacht 1 maand duurt, hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of
gedeeltelijk te ontbinden, voor zover de overmacht -situatie dit rechtvaardigt.

15.3 In geval van overmacht heeft koper geen recht op enige (schade-)vergoeding, ook niet als Bedrijfswagen Bekleden.nl als gevolg van de overmacht enig voordeel mocht hebben.

15.4 Bedrijfswagen Bekleden.nl zal koper zo spoedig mogelijk van een (dreigende) overmacht op de
hoogte stellen.

 

Artikel 16. Opschorting en ontbinding

16.1 Bedrijfswagen Bekleden is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
– De koper de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
– na het sluiten van de overeenkomst Bedrijfswagen Bekleden.nl ter kennis gekomen omstandigheden
goede grond geven te vrezen dat de koper de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te
vrezen dat de koper slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor
zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.
– de koper bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn
verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.

16.2 Voorts is Bedrijfswagen Bekleden.nl bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich
omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar
maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins
omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in
redelijkheid niet mag worden verwacht.

16.3 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Bedrijfswagen Bekleden.nl op
de koper onmiddellijk opeisbaar.
Indien Bedrijfswagen Bekleden.nl de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn
aanspraken uit de wet en overeenkomst.

16.4 Bedrijfswagen Bekleden.nl behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

 

Artikel 17. Arbitrage

17.1 Voor rechtszaken is het Nederlandse recht van toepassing. Bij onoplosbare geschillen tussen
koper en Bedrijfswagen Bekleden.nl zal de uitspraak van de Nederlandse rechter bindend zijn.

 

Artikel 18. Wijziging, uitleg en vindplaats van de voorwaarden

18.1 Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te s-Hertogenbosch.

18.2 Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst
daarvan steeds bepalend.

18.3 Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot
stand komen van de overeenkomst.

 

Artikel 19 – Herroepingsrecht

Bij levering van producten:

19.1       Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.

19.2       Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Bij levering van diensten:

19.3       Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste veertien dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.

19.4       Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

 

Artikel 20 – Kosten in geval van herroeping

20.1     Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.

20.2     Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

 

Artikel 21 – Uitsluiting herroepingsrecht

21.1      De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor zover voorzien in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.

21.2     Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:

a. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;

b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;

c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;

d. die snel kunnen bederven of verouderen;

e. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;

f. voor losse kranten en tijdschriften;

g. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.

21.3     Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:

a. betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;

b. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;

c. betreffende weddenschappen en loterijen.